Termin twórcza księgowość pojawił się po objawieniu gigantycznych skandali w USA w roku 2002. Termin ten przypisano przypadkom ukrywania wszelkiego typu strat oraz pokazu w korzystnym świetle przedsiębiorstw ukrywając jego wyniki w celu jak najogromniejszego przyciągnięcia petentów. Z biegiem czasu twórczą rachunkowością zaczęto nazywać w głównej mierze wszelakiego typu wypadki zaksięgowania operacji głównie finansowych przedsiębiorstw które były sprzeczne z kodeksem księgowania jak oraz również stanem faktycznym danego przedsiębiorstwa jak i jego sytuacją.

Z reguły kreatywna rachunkowość jest stosowana podczas zawyżania wyceny mianych zasobów w wypadku na przykład popadnięcia przedsiębiorstwa w długi, a zatajeniem tego faktu przed postaciami interesującymi się zakupem bądź przejęciem danego przedsiębiorstwa. Częstą również przyczyną korzystania z kreatywnej rachunkowości jest zmniejszanie obciążenia skarbowego. Innym powodem dla którego jest użytkowana jest chęć ukrycia nielegalnych działań majątkowych na ogół powiązanych z korupcją bądź też nielegalną działalnością. Księgi księgowe i deklaracje rozliczeniowe są przede wszystkim prowadzona na podstawie w zasadzie dowodów księgowych ujmujących zapisy wszelkiego typu zdarzeń uporządkowanych chronologicznie i systematycznie wydarzających się w danym przedsiębiorstwie.

Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów obrotów i sald. Tworzą one dziennik innymi słowy księgę główną, pomocniczą zestawienia wszelkich obrotów i sald księgi kluczowej jak i sald kont pomocniczych. Tworzą indeks wszystkiego typu aktywów i pasywów wchodzących w skład ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe są prowadzone w zasadzie w siedzibie jednostki bądź też w wydzielonej jednostce przedsiębiorstwa lub ewentualnie również po za prowadzone przez jednostkę do tego upoważnioną zgodnie z obowiązującymi standardami odnoszących się do usługowego prowadzenia ksiąg księgowych. Księgi powinno się otwierać w przeciągu 15dni od dnia wystąpienia wydarzeń do zaksięgowania. Otwarcie ksiąg rachunkowych może rozpocząć się przez wpis do ewidencji księgowej stanu pasywów jak i aktywów zgodnie z dominującymi normami.