Wnioski dzięki jakim można zebrać całą dokumentację powiązaną ze sprawami o egzekucję udostępnione są na stronie komornika sądowego Dariusza Markockiego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie. Na stronie umieszczono najważniejsze wnioski, jakie z pewnością okażą się ważne w określonych sprawach. Są to: wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wniosek o wszczęcie postępowania o egzekucję alimentów, wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, wniosek o doręczenie korespondencji zgodnie z zobowiązaniem Sądu, formularz wniosku egzekucyjnego, ogólny wniosek kierowany do komornika, urzędowy formularz skargi na czynność komornika, wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie o egzekucję alimentów, wniosek o eksmisję, formularz wykazu majątku dłużnika zgodnie z artykułem 801(1) kpc.

Już na stronie głównej zaprezentowanego komornika można także przejść do systemu elektronicznych licytacji. Strona https://komornikmarkocki.pl opracowana jest nad wyraz dokładnie, czyli nie ma niebezpieczeństwa, że coś zostałoby niewyjaśnione. W zakresie działalności komornika znajdują się rozstrzygnięcia o roszczeniach cywilnych na drodze przymusu egzekucyjnego. Do zadań komornika należy również zajmowanie majątku dłużnika a także realizowanie świadczeń z obrębu egzekucji alimentów.

W ramach posiadanych kwalifikacji Dariusz Markocki wykonuje spis inwentarza, na podstawie jakiego wykona potem protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub wydaniem orzeczenia. W dodatku, jest osobą uprawnioną do doręczenia: zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów oraz pism jakie zawierają potwierdzenie odbioru i oznaczenie daty. Usługi obejmą również: sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz przeprowadzanie licytacji komorniczych. Komornik Dariusz Markocki zgodnie z przepisami z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych posiada kompetencje do prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko dłużnikom z całego terenu całego województwa śląskiego, z określonymi wyłączeniami.